Graag nodigen wij u uit voor de algemene  ledenvergadering, welke gehouden wordt op donderdag  31 oktober  2019  aanvang 21.30 uur, in ons clubhuis


Agenda: 
1- Opening door de voorzitter

2- Aanvulling op de agenda

3- Notulen vorige ledenvergadering

4- Verslag Junioren seizoen 2018/2019./Samenwerking Boerdonk

5- Verslag Senioren seizoen 2018/2019.

6- Financieel jaarverslag door penningmeester

7- Verslag kascontrolecommissie

8- Bestuurs verkiezing: Aftredend  Jan Coolen en Jan Bouwe
 Jan Bouwe tot einde seizoen
 Jan Coolen niet verkiesbaar.
 Nieuwe voorzitter   Rene vd Akker
 Nieuwe penningmeester   Jeroen vd Acker
9- Nieuwe secretaris  Marcel vd Tillaart
 Onderhoud gebouwen  Stijn Verwegen

10- Toekomst club
                       
11-     Mededelingen -Nieuwjaarsreceptie
   -derde helft
   -Sinterklaas 27junioren 28nov senioren
   -30 januari Kwisavond
   -18 april vrijwilligersavond
   -4 januari nieuwjaarsreceptie(zaterdagavond)
   -Nieuwe horecawet meierijstad
   -6 juni sponsortoernooi

11-      Verbouwing Kantine/kunstgrasveldje   
       
12-      Rondvraag

13       Sluiting

wij hopen u te mogen begroeten,
                     
Bestuur RKVV Keldonk.