Aan ouders jeugdleden en leden van RKVV Keldonk.

Graag nodigen wij u uit voor de algemene  ledenvergadering, welke gehouden wordt op donderdag  18 oktober  2018  aanvang 21.30 uur, in ons clubhuis

Agenda: 

1- Opening door de voorzitter

2- Aanvulling op de agenda

3- Notulen vorige ledenvergadering

4- Verslag Junioren seizoen 2017/2018.

5- Verslag Senioren seizoen 2017/2018.

6- Financieel jaarverslag door penningmeester

7- Verslag kascontrolecommissie

8- Wet AVG  Jeroen

9- Bestuursverkiezing: Aftredend Rob vd Broek, Rene vd Akker en Piet Brugmans. Laatst genoemde is niet herkiesbaar.
                       
10-     Voorstel tot aanleg panna-veld.

11-     Mededelingen      
    
12-     Rondvraag

13-     Sluiting

wij hopen u te mogen begroeten,
                     
Bestuur RKVV Keldonk.